An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

Department of Housing, Planning and Local Government

Acht an Reifrinn, 1994

Referendum Act 1994

Ordú an Reifrinn (An Lá Vótaíochta), 2018

Referendum (Polling Day) Order 2018

 

I bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le halt 10 d’Acht an Reifrinn, 1994 (Uimh. 12 de 1994), ceapaimse, Eoghan Ó Murchú, Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, le hordú, an 25 Bealtaine 2018 mar an lá ar a dtógfar, agus an tréimhse idir na huaireanta 7.00 a.m. agus 10.00 p.m. mar an tréimhse ar lena linn a thógfar, an vótaíocht sa reifreann a bheidh ann ar an togra chun an Bunreacht a leasú atá sa Bhille um an Séú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht, 2018.

I, Eoghan Murphy, Minister for Housing, Planning and Local Government in exercise of the powers conferred on me by section 10 of the Referendum Act 1994 (No. 12 of 1994), by order appoint 25 May 2018 as the day upon which and the period between the hours of 7.00 a.m. and 10.00 p.m. as the period during which the polling shall take place at the referendum to be held on the proposal for the amendment of the Constitution contained in the Thirty-sixth Amendment of the Constitution Bill 2018.

ARNA THABHAIRT faoi mo Shéala Oifigiúil,

GIVEN under my Official Seal,

28 Márta 2018. 28 March 2018.

L.S. Eoghan Murphy

________________________________

Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

Minister for Housing, Planning and Local Government